ekokumppanit_logo_2019_vaaka_color_txtwhite

Sukupolvelta toiselle

Ratkaisuja kestävän kehityksen
haasteisiin

ylennys-logo-visittre.png
ylennys-logo-sykli.png
ek-logo-color_final.png
ylennys-logo-ely.png
ylennys-logo-vipuvoimaa.png

Kiinnostaako ympäristöjärjestelmä?

Onko organisaationne halukas edistämään ympäristövastuullisuutta ja tekemään käytännön toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän kehityksen toteuttamiseksi? Tartu toimeen!

Ympäristöjärjestelmän avulla yritys, organisaatio tai tapahtuma edistää ympäristövastuullisuuttaan järjestelmällisesti kaikessa tekemisessä. Katso video Miksi ympäristöjärjestelmä.

Ympäristöjärjestelmä nivoo yhteen ympäristövastuullisuuden eteen tehtävät teot ja niitä toteuttavat ihmiset. Johto tukee ja kannustaa, jokaisen työpanosta tarvitaan. Katso videot Vastuulliset yritykset ja Osaavat ammattilaiset.

Ympäristöjärjestelmä rakentuu vaihe vaiheelta tukemaan vastuullisuustyön jatkuvaa parantamista.

Tutustu tarkemmin, mistä ympäristöjärjestelmässä on kysymys. Pääset liikkumaan Prezi-esityksessä alareunan nuolinäppäimillä tai tietokoneesi nuolinäppäimillä.

Miten lähteä liikkeelle?

Aloita vastaamalla kysymyksiin, jotka johdattavat sinut pohtimaan ympäristöjärjestelmän rakentamisen aloitusvaiheen tärkeitä teemoja oman organisaatiosi kannalta. Lataa yrityksessäsi tehtäväksi Yrityksen ympäristövastuullisuus -testi.

Kysymyksiä ja vastauksia -osio tarjoaa vastauksia monien mielessä oleviin kysymyksiin ympäristöjärjestelmän rakentamisesta.

Hankkeeseen osallistuneet pk-yritykset kertovat ympäristöjärjestelmän kehittämiskokemuksistaan:

Innostuksesta käytäntöön? Ota yhteyttä!

Ekokumppanit Oy toteuttaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa ennen kaikkea Pirkanmaalla. Autamme yrityksiä heidän matkallaan kohti ympäristöystävällisempiä toimintatapoja ja kestävää menestystä.

SYKLI tukee ja kannustaa ympäristöjärjestelmän rakentamisessa, toimitte missä päin Suomea tahansa. Tutustu Syklin neuvontapalveluihin ja koulutuksiin. Tilaa Syklin uutiskirje, joka pitää sinut ajan tasalla ympäristövastuullisuuteen, kiertotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen aktivoivasta tarjonnastamme.

Haluatko hyödyntää ympäristötyönne kehittämisessä materiaalivirtakartoitusta?

Materiaalivirtakartoituksessa mallinnetaan tietty prosessi ja pureudutaan prosessin tuotoksiin, sivuvirtoihin ja hukkaan. Prosessi voi olla tuotanto- tai käsittelyprosessi, mutta myös esim. logistinen prosessi. Melko usein avain materiaalitehokkaampaan toimintaan onkin juuri logististen prosessien tarkastelussa. Yksinkertaisimmillaan kartoitus voidaan toteuttaa tarkastelemalla puhtaasti jätehuoltoratkaisuja. Kartoituksen pohjalta voidaan tunnistaa mahdollisia kehittämiskohteita ja saavuttaa myös taloudellista säästöä.

Ecolan Oy toimii jo kiertotalouden edelläkävijänä jalostamalla teollisuuden sivuvirroista tuotteita metsä- ja maatalouteen, maanrakentamiseen ja ympäristönhoitoon. Pakkausmateriaalien hallinta osoittautui kuitenkin haasteeksi ja siitä syystä haluttiin aloittaa materiaalivirtojen kartoitus.

Moottoripyöräliike R.M.Heino Oy:llä kartoitettiin jätevirtoja ja selvitettiin nykytilannetta löytääksemme parempia ratkaisuja tulevaisuuteen. Henkilöstölle pidettiin myös jätekoulutus.

Kysy lisää materiaalivirtakartoituksista: info@sykli.fi.

Hankkeessa tapahtunutta

YLENNYS oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena oli helpottaa ympäristöjärjestelmän rakentamista pk-yrityksissä ja tapahtumissa. Hankkeen toteuttivat Ekokumppanit Oy ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. Muita rahoittajia olivat Tampereen kaupunki ja Visit Tampere Oy.

Ylennys-hanke edisti Pirkanmaalaisten pk-yritysten ja tapahtumien ympäristöjärjestelmiä 2018-2019. Hanke toteutti koulutuksia, aamukahvitilaisuuksia sekä yritysten ja tapahtumien neuvontakäyntejä tukeakseen ympäristöjärjestelmien rakentamista ja ympäristövastuullisuudesta kiinnostuneiden organisaatioiden verkostoitumista. Mukana olivat mm.:

Artikkelit

Kysymyksiä ja vastauksia

Tällä palstalla on vastauksia ympäristöjärjestelmän rakentamista miettivien organisaatioiden kysymyksiin.

ISO 14001 ympäristöjärjestelmästandardi on laajasti ja kansainvälisesti tunnettu. Se sopii eri toimialojen yrityksille ja organisaatioille koosta riippumatta. ISO 14001 ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja dokumentointi vaatii yleensä enemmän resursseja kuin kevyemmän (esim. toimialakohtaisen) ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Etuna on hyvä tunnettuus asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa sekä ympäristötyön selkeä yhteys liiketoimintaprosesseihin, strategiaan ja johtamiseen.

Ekokompassi on pk-yrityksille ja tapahtumille suunnattu kevyempi ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu ISO 14001 standardin vaatimuksiin. Se tarjoaa selkeät 10 kriteeriä, valmiit lomakepohjat ja Ekokompassi-neuvojan palvelut sertifikaatin saamiseksi. Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä on laajennettavissa ISO 14001 standardin mukaiseksi.

Monilla toimialoilla on myös omia ympäristöjärjestelmiä ja -ohjelmia, joiden avulla voi käynnistää järjestelmällisen ympäristöasioiden kehittämistyön.

Valitkaa teille sopiva ympäristöjärjestelmämalli ja tutustukaa sen vaatimuksiin. Käykää läpi nykyiset tekemisen tapanne ja vertailkaa niitä ympäristöjärjestelmän vaatimuksiin. Listatkaa kehittämiskohteet ja selvittämistä vaativat asiat. Aikatauluttakaa ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Valitkaa työlle vetäjä ja jakakaa vastuut.

Valitkaa ympäristöjärjestelmän rakentamiselle vetäjä ja hänen tuekseen mielellään työryhmä. Varmistakaa johdon tuki ja riittävät työaikaresurssit. Johdon edustajan on hyvä olla aktiivisesti mukana ympäristöjärjestelmän rakentamisessa tuomassa johdon näkemystä ja nivomassa tekeminen muuhun liiketoimintaan. Tavatkaa säännöllisesti, keskustelkaa ideoista ja jakakaa työtä. Viestikää koko henkilöstölle ympäristöjärjestelmän rakentamisesta alusta alkaen ja tarjotkaa helppoja osallistumismahdollisuuksia kaikille.

Aikataulu riippuu yrityksen tai organisaation koosta, valitusta ympäristöjärjestelmästä ja työhön käytettävissä olevista resursseista. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä rakentuu noin puolessa vuodessa, mutta ympäristöohjelmaa pitää toteuttaa vielä vähintään puoli vuotta ennen auditointia. Lue lisää www.ekokompassi.fi.

ISO 14001 ympäristöjärjestelmän rakentaminen sertifioidun ISO 9001 laatujärjestelmän päälle sujuu melko helposti, kun dokumentaatio, prosessit ja jatkuvan parantamisen käytännöt on jo kertaalleen luotu. Mikäli ympäristöjärjestelmää lähdetään rakentamaan ns. tyhjältä pöydältä, siihen on hyvä varata aikaa noin vuosi ja tarjota vastuuhenkilölle riittävästi työaikaa.

Ekokompassi tarjoaa ympäristöjärjestelmän rakentajalle valmiit täytettävät lomakepohjat. ISO 14001 ympäristöjärjestelmän vaatima dokumentaatio pitää kunkin yrityksen luoda itse. Yleensä yrityksellä on kuitenkin jo valmiit dokumentointikäytännöt intranetissään. Tätä dokumentointijärjestelmää kannattaa hyödyntää ja tarvittaessa muokata palvelemaan myös ympäristöjärjestelmän tarpeita. Kartoituksista, lomakkeista, prosessikuvauksista ja ohjeista kannattaa tehdä juuri teidän tarpeitanne vastaavia.

Kerro ympäristöjärjestelmän hyödyistä: Ympäristöjärjestelmän avulla ympäristövastuullisesta tekemisestä tulee suunniteltua, järjestelmällistä ja tavoitteellista ja se auttaa yritystä menestymään.

Kerro vaikutusmahdollisuuksista: Johdolla on vastuu tehdä päätökset, mutta jokaisen kannattaa kertoa omista näkemyksistään ja ideoistaan. Yhdessä tekemällä ympäristöjärjestelmästä tulee teidän yrityksenne tulevaisuutta palveleva.

Huomioi työkavereiden erilaisuus: Yksi kaipaa faktoja, toinen innostuu kilpailuilla, kolmas haluaa laittaa ”kädet saveen” ja neljäs seuraa perässä.

Ympäristöjärjestelmätyöstä voi viestiä jo ennen järjestelmän auditointia: Yritys voi esimerkiksi kertoa arvoistaan ja ympäristösitoumuksistaan internet-sivuillaan ja osana viestintää eri sidosryhmille. Erityisesti onnistuneesta auditoinnista kannattaa viestiä, ja kertoa tämän jälkeen ympäristöjärjestelmästä ja ympäristövastuutyöstä osana viestintää. Ympäristövastuullisuuden ympärille voi rakentaa myös some- ja markkinointikampanjoita.

Ympäristövastuusta viestiminen kannattaa, sillä yhä useammat sidosryhmät asiakkaista rahoittajiin odottavat sitoutumista ympäristövastuuseen. Onnistunut vastuullisuusviestintä muuttaa ympäristövastuutyön erottautumis- ja jopa kilpailutekijäksi. Ympäristövastuullisuudesta viestimisen edellytyksenä on, että ympäristönäkökohdat huomioidaan liiketoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Yritys voi viestiä vastuullisuussitoumuksistaan ja teoistaan myös ilman ympäristöjärjestelmää.  Ympäristöjärjestelmä on kuitenkin hyvä tapa osoittaa sitoutuminen ympäristövastuullisuuteen.

Hankkeessa toteutettuja videoita

Materiaalit

Hankkeessa toteutettujen koulutusten ja selvitysten materiaalit.

Aloituskoulutus

Motivointi ja sitouttaminen

Jätehuolto ja jätemäärien vähentäminen

Materiaali-tehokkuus, hankinnat ja logistiikka

Moninaiset ympäristö-vaikutukset ja niiden minimointi

Energiatehokkuus

Vastuullisten yritysten foorumin selvitysraportti

Viestintä-aamukahvit

Linkkejä

Testejä, tarkistuslistoja ja muita hyödyllisiä materiaaleja ympäristötyön tueksi.

Valonian työkaluja ja materiaaleja yritysten ympä-ristötyön tueksi

Valonian tarkas-tuslistat ympäris-tönäkökohtien tunnistamiseen

Ympäristöosaava

Ekokompassin materiaalipankki

WWF:n ilmastolaskuri

WWF:n kulutus-tapamittari

Siisti tapahtuma! Ympäristöopas tapahtumanjärjes-täjille (Helsingin kaupungin ympä-ristökeskus)

Sitoumus2050 - Puolita hiilijalanjälkesi

100 fiksua arjen tekoa - Sitra