Ekokumppanit.fi

Sukupolvelta toiselle

Ratkaisuja kestävän kehityksen
haasteisiin

Treenaamo_vaaka_nega_slogan.png

tervetuloa mukaan matkalle kohti kestävää työuraa

Mikä Treenaamo?

TREENAAMOSSA NUORET PÄÄSIVÄT TUTUSTUMAAN MONIPUOLISESTI KESTÄVÄN KEHITYKSEN ERI OSA-ALUEISIIN!

Treenaamon teemapäivissä jaettiin tietoa ja tutustuttiin lukuisiin kestävän kehityksen mukaisiin aiheisiin, mm. miten eri tavoin ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta, mitä on kierto- ja biotalous, kuinka omassa arjessasi teet kestäviä valintoja tai vaikka mitä on kestävä ja vastuullinen yritystoiminta. Tiedollisten osioiden lisäksi osallistujat pääsivät tutustumaan kiinnostaviin alan opiskelu- ja työmahdollisuuksiin sekä osallistumaan mielenkiintoisiin retkipäiviin tai käytännön kokeiluihin.

Treenaamossa nuoret saivat osallistua vain niihin teemapäiviin, jotka nuorta itseään kiinnostivat.

Nuoret saivat valita niin monta päivää syksyn 2021 aikana kuin halusivat, osallistumismäärää ei rajattu. Vähintään neljään teemapäivään osallistuneille jaettiin kirjalliset todistukset hankkeen päätteeksi.

Treenaamo – nuoret kestävälle urapolulle oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa etsittiin Tampereen kaupunkiseudulla asuville 18–29-vuotiaille nuorille kestäviä urapolkuja työelämään, opiskeluun tai yrittäjyyteen monipuolisten treenausten avulla. Hankkeen toimenpiteet oli suunnattu nuorille, jotka ovat vailla työ- tai opiskelupaikkaa tai pitkäaikaistyöttömiä. Valmennukset järjestettiin suomen kielellä.

Hankkeen toteutti Ekokumppanit Oy ajalla 1.3.2021 – 28.2.2022 ja sen punaisena lankana olivat kestävä elämäntapa, vastuullisuus ja osallisuus.

kaikkilogot.png

ESIPUHE

2020-luvulla nuorten arki on elämää monien epävarmuustekijöiden keskellä. Merkittävimpiä näistä ovat globaalit ilmasto- ja ympäristökriisit sekä työelämän murros. Usein näistä tekijöistä puhutaan erillisinä ilmiöinä, vaikka etenkin ekologisen kestävyyskrisin vaikutukset tulisi laajemmin huomioida myös työelämää muuttavana tekijänä. Tulevaisuudessa on vaikea kuvitella yhtäkään toimialaa, jolla kestävyysajattelun voisi jättää huomiotta, oli kyseessä sitten ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen tai inhimillinen ulottuvuus.
Treenaamo-hankkeessa kysyimme: kuinka voimme vastata ketterin keinoin ja uudenlaisilla yhteistyömalleilla niin nuorten kuin eri organisaatioiden tarpeeseen sada ajantasaista tietoa kestävästä kehityksestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä?

Tämä konseptikäsikirja on yksi tähän kysymykseen vastauksia ja ratkaisuja tarjoava palvelumalli. Toivottavasti luomamme palvelutarjotin innostaa paitsi nuoria, myös organisaatioita tarttumaan ajankohtaisten teemojen käsittelyyn osana omaa arkipäiväistä toimintaa.

HANKE

Treenaamo-hankkeen (1.3.2021 - 28.2.2022) keskeisimpänä tavoitteena oli edistää nuorten työllistymistä tai opiskelujen aloittamista kestävää kehitystä ja kiertotaloutta edistäviltä aloilta.
Hankkeen taustalla tunnistettiin useita eri haasteita, kuten nuorisotyöttömyys, työelämän murros ja ekologinen kestävyyskriisi. Näihin kaikkiin haasteisiin pyrittiin vastaamaan hankkeessa kehitetyn palvelutarjonnan avulla.
Lue lisää

KONSEPTIN SISÄLTÖ

Tämä konseptikäsikirja on luotu Treenaamo-hankkeessa yhteistyöorganisaatioiden hyödynnettäväksi ja yhteistyön pohjaksi.

Konseptikäsikirjan punaisena lankana on nuorten työllistäminen kestävän kehityksen alalle. Palvelu ei ole suoranaista työllisyyspalvelua, vaan ennemminkin lisäarvoa tuova lisä kyseisiä palveluita tarjoavien tahojen tarjontaan.
Treenaamo-valmennukset ovat oppimis- ja oman osaamisen kehittämiskokonaisuuksia, joissa mahdollistetaan asiakkaille uusien ura- ja opiskelupaikkojen löytyminen sekä kevyen mallin kokeilumahdollisuuskia kestävää kehitystä edistävistä työ- ja opiskelumahdollisuuksista.
Lue lisää

KOHDERYHMÄT

Treenaamo-valmennusten asiakasorganisaatoita ovat kaikki nuorten tai muuten heikossa työmarkkina-asemassa toimivien henkilöiden parissa toimivat tahot.

Valmennusten kohderyhmää ovat itse nuoret sekä muut koulutuksiin osallistuvat asiakkaat.
Treenaamo-konseptin asiakaskunta koostuu eri yhteiskunnan sektoreilla toimivista, asiakkaidensa työllisyyttä ja hyvinvointia edistävistä organisaatioista.

Treenaamon perustavanlaatuisena toiminta-ajatuksena on tarjota tietoa ja osallistumismahdollisuuksia myös niille, joilla on riski jäädä paitsi kestävän kehityksen tiedoista ja taidoista sekä alan tarjoamien opiskelu- ja työmahdollisuuksien ulkopuolelle.

PALVELUTARJOTIN

Palvelutarjotin on kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen eri osa-alueita käsittelevä valmennuskokonaisuus, jossa punaisena lankana on nuoren työllistymisen edistäminen alalle.

Lisäksi palvelutarjotin sisältää hyvinvointiin ja arjen hallintaan liittyviä kokonaisuuksia, jotka tukevat työllistymisessä.
Treenaamo-konseptin palvelutarjotin jakautuu kolmeen teemakokonaisuuteen, jotka ovat "Polkuja työelämään ja opiskeluun", "Kestävän kehityksen tiedot ja taidot" sekä "Osallisuus yhteiskunnassa".
Lue lisää

PALVELUPOLKU

Treenaamo-valmennukset ovat rakennettu sellaisenaan soveltuviksi monenlaisten organisaatioiden käyttöön. Perusrungon lisäksi kokonaisuutta voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.
Valmennuksissa hyödynnämme laajaa tietopohjaa, asiantuntijuutta sekä tarvittaessa yhteistyökumppaniverkostoa.

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille hänen tarpeitaan vastaava palvelu, jossa palvelupolku voi olla kokonaisvaltaista yli sektori-, organisaatio- ja ammattirajat ylittävää toimintaa.
Lue lisää

ASIAKASLUPAUS

Treenaamo-valmennuskonsepti lupaa asiakkailleen niin tilaajaorganisaation osaamisen kehittymistä kuin heidän omien asiakkaidensa tietojen ja taitojen karttumista kestävästä kehityksestä.
Treenaamo-valmennukset tarjoavat ajantasaista tietoa ja kestävän kehityksen asiantuntijuutta. Toiminta on tavoitteellista ja pohjautuu osallistavaan toimintaan.

Konseptia toteuttavat työntekijät ovat alansa asiantuntijoita ja konseptin hyödyntäminen kehittää toiminnan laatua sekä nykyaikaistaa ja edistää tilaajaorganisaation houkuttelevuutta sen tarjotessa laajempaa ja ajankohtaista valmennusvalikoimaa. Yhteiskehittämisen kautta valmennukset kehittävät myös työllisyydenhoitoa.

VIESTINTÄ

Treenaamo-konseptille on luotu viestinnälliset raamit, jotka käsittävät niin visuaaliset kuin kirjalliset raamit mm. logon ja sloganin osalta.
Treenaamo-valmennuksissa, valmennusmateriaaleissa ja kaikessa viestinnässä käytetään hankkeessa luotua logoa, hankerahoittajan logoa sekä Treenaamon omaa visuaalista ilmettä.

Treenaamon slogan on "Kestäville urapoluille".

SEURANTA JA PALAUTE

Onnistumisen edellytyksenä on kaikkien osapuolten sitoutuminen ja osallistuminen toimintaa kehittäviin toimenpiteisiin.
Treenaamo-valmennusten onnistumista ja toimintaa seurataan palautelomakkeiden avulla sekä käymällä keskustelua organisaatioiden sekä valmennukseen osallistuvien nuorten kanssa. Toimintaa kehitetään saatujen palautteiden pohjalta jatkuvasti.

Yhteystiedot

Ekokumppanit logo

Valokuvat: Visit Tampere – Laura Vanzo, Pexels.com, Unsplash.com

2024 © Ekokumppanit Oy